Bupati Mentawai

Bupati Mentawai Bupati Mentawai dan Istri Usai Menerima Anugerah

Bupati Mentawai

Ukkui, ekeu ute mai kabagat pemerintahan nene

Ekeu simuriake sangamberi nia

Tonem bagamai masipili ekeu ibailiu ute mai

Bule momoi nuabbit kai kaenungan simaeru

Ukkui, ekeu sibara kapolak sikerei nene

Nuagai ake, kipa pembangunan laggaita nene

Nuagai apa siobara tai masyarakat

Oto, tonem bagamai ka tubum

Momoi nuipasikeli laggaita Mentawai

Ukkui, pasikeli leu pendidikan ka polak nene

Bule monoi, kai tatogam ibailiu

Sirimanua sirimanuake laggaita kagogoi sibabara

Taanai lulunia pukaioat, ke pukaioat itakkep ake paatuat

Kagogoi apangan le tabangun laggaita

Ke tak kineneiget

Kaseianle tangegena ibangun laggaita

Ke tasita sikuddu ka polak sikerei nene

(Sumario Tatubeket. XI IPA 1 SMAN 1 Siberut Selatan)

BACA JUGA